Lenin gazes upon the State Opera and Ballet Theatre, Kazan, Tatarstan.